การเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมบริการรักษาพยาบาลและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่มีศักยภาพสูง (Magnet)

✨ผู้บริหารและกลุ่มมาตรฐานทางการแพทย์ ของเอสเตลล่า คลินิก✨

 

เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อม (Reopen)
ในการส่งเสริมบริการรักษาพยาบาลและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่มีศักยภาพสูง (Magnet) รองรับมาตรการผ่อนปรนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30-15.30 น.
 
รายละเอียดการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมบริการรักษาพยาบาลและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่มีศักยภาพสูง (Magnet)
 
1. Global Pandemic of COVID-19 Wave 1-2
2. มาตรการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ มาตรฐาน SHA / Virtual Mart
3. มาตรการสากลในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ JCI / GHA /Well Hotel
4. มาตรการส่งเสริมบริการสุขภาพ (Magnet) รองรับการ (Reopen) ภายหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย
 
มุมมองความต้องการของภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมการจัดบริการสุขภาพรองรับการเปิดประเทศ (Reopen) เช่น
- ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Premium Clients)
- จัดทำ Health Package
- ทิศทางการดำเนินการ
- การส่งเสริมการลงทุน
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณ
  • นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  • นายแพทย์สุชาติ เลาบริพัตร ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  • นายคมกริช ด้วงเงิน ผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • นายแพทย์สมพร คำผง ประธานบริหาร Healthcare Expert Group
  • นางเสาวภา จงกิติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ
  • นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
  • นายชัยรัตน์ รัตโนภาส กรรมการสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย

เอสเตลล่า คลินิก ทองหล่อ สถาบันคลินิกความงาม อันดับ 1 ของประเทศ
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ใบอนุญาตเลขที่ 10101010357
โดยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สั่งตรงจากบริษัทผู้นำเข้าอย่างถูกต้อง
 
02-1500-525 หรือ 064-585-4840 ถึง 2
Line Official : @estellaclinic
IG : estella_clinicTwitter : @Estellaclinic
 
 
 
Visitors: 6,346
Visitors: 314,121