นโยบายของ Estella Clinic

นโยบายของ Estella Clinic

เงื่อนไขการให้บริการ


  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด (ในข้อตกลงนี้เรียกว่า “Estella Clinic”) ในฐานะที่เป็นเจ้าของดูแลและจัดการเว็บไซต์ www.estella-clinic.com (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า”เว็บไซต์”) “Estella Clinic” ได้ให้บริการภายใต้เงื่อนไขการใช้ด้านล่าง เราขอความกรุณาให้ท่านได้อ่านเงื่อนไขการใช้ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว กรุณาหลีกเลี่ยงหรืออย่าเข้าใช้งานที่เว็บไซต์นี้ การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ “Estella Clinic” กำหนดขึ้นด้วย

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับเว้าเชอร์/อิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์

  ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว้าเชอร์/อิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์

  • “Estella Clinic”เป็นผู้กำหนดเงื่อนไขการใช้เว้าเชอร์/อิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์ ซึ่งได้แสดงไว้อย่างครบถ้วนในรายละเอียดของข้อเสนอเว้าเชอร์/อิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์
  • เว้าเชอร์/อิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์ ไม่สามารถใช้แลกเป็นเงินสดได้ ยกเว้นแต่ว่า “Estella Clinic”ได้เสนอไว้เป็นกรณีพิเศษเป็นลายลักษณ์อักษร
  • เว้าเชอร์/อิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์ แต่ละใบมีหมายเลขระบุเฉพาะเอาไว้ และใช้รับสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวต่อเว้าเชอร์/อิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์ เท่านั้น
  • วันหมดอายุของเว้าเชอร์/อิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์ คือวันสุดท้ายที่ท่านยังสามารถใช้เว้าเชอร์/อิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์ ที่ได้จาก “Estella Clinic” เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการตามโปรโมชั่นจาก”Estella Clinic”ได้
  • ความพยายามใด ๆ ก็ตาม ที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เหล่านี้ จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์ในการใช้เว้าเชอร์/อิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์ นั้น
  • การใช้เว้าเชอร์/อิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์ จะต้องเป็นไปตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ของ “Estella Clinic” ที่ระบุไว้นี้ และเงื่อนไขการใช้เว้าเชอร์/อิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์ ที่กำหนดโดย”Estella Clinic”
  • ในกรณีที่ผู้ใช้ทำเว้าเชอร์/อิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์สูญหายหรือถูกขโมย “Estella Clinic” จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเว้าเชอร์/อิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์ของท่าน
  • “Estella Clinic” คือผู้ที่ให้คูปองส่วนลด/ขายเว้าเชอร์/อิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์ “Estella Clinic” จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่พบว่าผู้ใช้เว้าเชอร์/อิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์ ได้รับบาดเจ็บ ไม่สบาย เกิดความเสียหาย มีการฟ้องร้อง ซึ่งสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้ได้นำเว้าเชอร์/อิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์ ไปใช้บริการหรือซื้อสินค้ากับ “Estella Clinic” ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จาก “Estella Clinic” ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน กรรมการ หรือตัวแทนต่างๆ ก็ตาม ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุใดๆ ที่เกิดจากการใช้คูปอง /เว้าเชอร์ ในการซื้อสินค้าหรือบริการจาก”Estella Clinic”

 

  ผู้ใช้จะต้องทำการลงทะเบียนหรือสมัครใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการรับสิทธิ์ต่าง ๆ จาก “Estella Clinic” ไม่ว่าจะเป็น การพิมพ์คูปอง ซื้อเว้าเชอร์/อิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์ การเก็บดูข้อมูลเว้าเชอร์/อิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์ที่ท่านได้พิมพ์หรือสั่งซื้อ การบันทึกความต้องการในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเว้าเชอร์/อิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์ที่ท่านสนใจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาเข้าไปดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

  เว้าเชอร์

  เว้าเชอร์ที่ทำการซื้อจากเว็บไซต์ (ในที่นี้จะเรียกว่า “เว้าเชอร์”) เป็นเว้าเชอร์ที่ขายโดย “Estella Clinic” ต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ “Estella Clinic” ท่านสามารถชำระเงินกับ “Estella Clinic” แล้วนำเว้าเชอร์เหล่านี้ไปใช้รับบริการหรือซื้อสินค้า ในช่วงวันและเวลาที่ระบุไว้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้คูปอง/เว้าเชอร์/อิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์ด้วย ท่านจะต้องอ่านเงื่อนไขการใช้อย่างละเอียดก่อนทำการซื้อเว้าเชอร์ “Estella Clinic” ซึ่งเป็นผู้ขายเว้าเชอร์จะต้องรับผิดชอบต่อการให้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้แต่เพียงผู้เดียว

 

  อิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์

  อิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์ที่ทำการซื้อจากเว็บไซต์ (ในที่นี้จะเรียกว่า “อี-เว้าเชอร์”) เป็นอิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์ที่ขายโดย “Estella Clinic” ต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ “Estella Clinic” ท่านสามารถชำระเงินกับ “Estella Clinic” แล้วนำอี-เว้าเชอร์เหล่านี้ไปใช้รับบริการหรือซื้อสินค้าในช่วงวันและเวลาที่ระบุไว้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้คูปอง/เว้าเชอร์/อิเล็กทรอนิกส์เว้าเชอร์ด้วย ท่านจะต้องอ่านเงื่อนไขการใช้อย่างละเอียดก่อนทำการซื้อเว้าเชอร์ “Estella Clinic” ซึ่งเป็นผู้ขายอี-เว้าเชอร์จะต้องรับผิดชอบต่อการให้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้แต่เพียงผู้เดียว

 

  ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์

  ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ “Estella Clinic” พยายามที่จะให้ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ที่มีความถูกต้องมากที่สุด อย่างไรก็ตาม “Estella Clinic” ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดำเนินการ ลบข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์ หรือยุติการให้บริการเป็นการถาวรหรือชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลและองค์ประกอบทุก ๆ ส่วนในเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ทั่วไปเท่านั้น ท่านต้องรับผิดชอบต่อผลจากการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ด้วยตัวท่านเอง หากท่านพบข้อผิดพลาดหรือการละเลยในส่วนใดของเว็บไซต์ กรุณาแจ้งให้เราทราบ

 

  “Estella Clinic” จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการที่ท่านหรือบุคคลที่สามใช้งานบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ใช้ไม่สามารถอ้างสิทธิหรือเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นจาก “Estella Clinic” ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้อำนวยการ กรรมการบริษัท หุ้นส่วนทางกฎหมาย “Estella Clinic”

 

  การลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

  เว็บไซต์ของ”Estella Clinic”อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลต่าง ๆ “Estella Clinic” มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นและมิได้สื่อโดยนัยว่า”Estella Clinic”ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น รวมถึงลิงค์ต่าง ๆ ที่อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ การใช้ลิงค์อันใดก็ตามที่เชื่อมโยงกับ “Estella Clinic” ถือเป็นหน้าที่ของท่านในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยตนเอง “Estella Clinic” จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดจากการเชื่อมโยงลิงค์ภายนอก หรือลิงค์สำหรับดาวน์โหลดต่าง ๆ “Estella Clinic” ไม่อนุญาตให้ท่านทำลิงค์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย หรือเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ “Estella Clinic” มีสิทธิ์ที่จะลบลิงค์ใด ๆ หากพบว่าไม่เหมาะสม

 

  การใช้งานเว็บไซต์

  ”Estella Clinic” มิได้รับรอง รับประกันข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งท่านไม่สามารถนำไปกล่าวอ้างทางกฎหมายได้ เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ “Estella Clinic” หมายถึงว่าท่านได้รับรองต่อ “Estella Clinic” ว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิถูกต้องตามกฎหมายที่จะใช้เว็บไซต์และทำรายการบนเว็บไซต์ภายใต้ชื่อที่ท่านระบุ นอกจากนี้การใช้เว็บไซต์หมายถึงว่าท่านได้ยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง หากทาง “Estella Clinic” ตรวจพบว่าท่านได้ให้หรืออาจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ “Estella Clinic” มีสิทธิ์ที่จะระงับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกชั่วคราว ตลอดจนยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน หรือปฏิเสธการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานของท่านอีกในอนาคต ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านเองให้เป็นความลับ ท่านตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของท่านเอง

 

Visitors: 294,211